Doel VMWN

De vereniging stelt zich ten doel om de psychosociale hulpverlening aan patiënten met een chronische nierziekte te optimaliseren. Daarnaast wil zij een bijdrage leveren aan het scheppen van voorwaarden, die de kwaliteit van de uitoefening van de functie maatschappelijk werker nefrologie waarborgen. Ten slotte stelt zij zich ten doel de belangen van de leden te behartigen.

De vereniging fungeert intern als klankbord voor individuele of groepen medisch maatschappelijk werkers die werkzaam zijn binnen het specialisme nefrologie. Extern is zij de vertegenwoordiger van de groep medisch maatschappelijk werkers nefrologie naar diverse instanties toe.

Informatie, kennis en deskundigheid
Het verspreiden van informatie, kennis en deskundigheid onder de leden en intercollegiale ondersteuning vormen de ruggengraat van de vereniging. Dit vraagt om een betrokken houding. Deze kan worden afgelezen aan de veelsoortige inspanningen die de leden, op vrijwillige basis, in de loop van het bestaan van de vereniging hebben verricht. Ten behoeve van de functie van medisch maatschappelijk werk in de nefrologie zijn de kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Deze kwaliteitsstandaarden worden tevens als richtlijn gebruikt door het HKZ.

Jaarvergadering
De leden komen één keer per jaar bijeen in de jaarvergadering en ontmoeten elkaar daarnaast 4 tot 6 keer per jaar in de regiovergadering. Hier worden naast een aantal vaste agendapunten ook specifieke onderwerpen behandeld die relevant zijn voor het werken met nierpatiënten of voor de beroepsgroep.

Organisatiestructuur
De Vereniging Maatschappelijk Werk Nefrologie (VMWN) is een landelijk opererende vereniging. De vereniging heeft officiële statuten.

Leden
De VMWN heeft leden, die als medisch maatschappelijk werker werkzaam zijn in de verschillende dialyse- en /of transplantatiecentra in Nederland. De organisatiegraad is hoog, vrijwel alle medisch maatschappelijk werkers nefrologie zijn bij de vereniging aangesloten. De ledenvergadering is het beslissend orgaan binnen de vereniging. De algemene ledenvergadering komt in ieder geval één keer per jaar bijeen.

Regio’s
De VMWN is onderverdeeld in drie regio’s, die elk tussen de twee en vier keer per jaar vergaderen. Er is een regiovoorzitter, die door de leden van de regio wordt gekozen.

Dagelijks bestuur
De vereniging heeft een dagelijks bestuur, dat gekozen is door de ledenvergadering en dat, bij voorkeur, bestaat uit twee leden per regio. Het dagelijks bestuur kiest een voorzitter, secretaris en penningmeester uit zijn midden.

Secretariaat
Het bestuur wordt administratief ondersteund door het secretariaat van de vereniging (dit is de enige betaalde functie). Het secretariaatsadres is tevens het postadres en het aanspreekpunt van de vereniging.

Contributie
De leden betalen jaarlijks een door de ledenvergadering vastgesteld bedrag aan contributie (n.b. soms wordt dat door de werkgever vergoed). Momenteel bedraagt het lidmaatschap € 70,00 per jaar.

Structurele externe contacten
Het dagelijks bestuur van de VMWN onderhoudt structurele contacten met:
Nierpatienten Vereniging Nederland
Nier Stichting Nederland
Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk

klein logo VMWN

 

 993 total views,  1 views today